Records of Bloodshed

Records of Bloodshed 1970

Post World War II, Minoru lives by selling supplies that had been stolen from the U.S. military. One day, he is arrested due to the plotting of Kurahata, a member of the Yakuza who doesn't like him.

  • Released: 1970-06-10
  • Runtime: 93 minutes
  • Genre: Action, Crime
  • Stars: Kumi Mizuno, Saburo Hiromatsu, Jiro Hiratsuka, Ryoichi Sato, Yoshirō Aoki, Shirō Yanase, Iwae Arai, Eiji Okada, Ruriko Itô, Midori Mori, Kokan Katsura, Eiji Gō, Tsuchiyasu Kinohara, Densuke Mitsuzawa, Yôko Takagi, Masuyo Suzumura, Yû Izumi, Takahiro Tamura, Reiko Arai, Yasue Nishihara  Show all >
    Tadayuki Kitagami, Takeya Nakamura, Keiko Hara, Hiroita Atami, Jiro Okazaki, Ichiro Kijima, Wataru Kobayashi, Keisuke Yukioka, Tessen Nakahira, Akira Kobayashi, Kōtarō Sugie, Ken Mizoguchi
  • Director: Takashi Nomura