Onna kanchō akatsuki no chōsen

Onna kanchō akatsuki no chōsen 1959

Japanese spy film.

  • Released: 1959-02-03
  • Runtime: 75 minutes
  • Genre: Thriller
  • Stars: Miyuki Takakura, Shigeru Amachi, Yōko Mihara, Shuntarō Emi, Ichirō Ryūzaki, Kiyoko Tsuji, Yōji Misaki, Yōzō Takamura, Takamitsu Watanabe, Yūzō Harumi, Masao Takamatsu, Yuji Munakata, Yutaka Maki
  • Director: Michiyoshi Doi