Armor Hero Captor King

Armor Hero Captor King 2016

4 1

A villainous supercomputer uses time travel to retrieve magical artifacts from China's ancient past and reshape human history. It's up to the Armor Heroes to stop the villains and save civilization.

  • Released: 2016-10-02
  • Runtime: 86 minutes
  • Genre: Science Fiction, Adventure, Fantasy, Action
  • Stars: Lai Yi, Wang Chang Chang, Roky Chu, Dai Xinlong, Wang Yongfeng, Wang Pengxuan, Liu Lijia, Zhang Ziye, Yu Xiaoling, Jia Ru
  • Director: Park Young-kyun, Zheng Guo-Wei