12 graves of Khoja Nasreddin

12 graves of Khoja Nasreddin 1967

8 1

Soviet film following Nasreddin

  • Released: 1967-01-23
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Family, Fantasy
  • Stars: Bashir Safaroghlu, Lev Stepanov, Rakhim Pirmukhamedov, Aleksei Smirnov, Sergey Golubev, Nikolay Kuzmin, Yevgeni Vesnik, Klimenti Mints, Nozukmo Shomansurova
  • Director: Klimenti Mints