Super Mario's Fire Brigade

Super Mario's Fire Brigade 1989

Fire-safety PSA short based off of the Super Mario Bros. series.

  • Released: 1989-08-17
  • Runtime: 10 minutes
  • Genre: Animation, Family
  • Stars: Saori Sugimoto, Toru Furuya, Yumi Touma, Harumi Ikoma, Yu Mizushima, Daisuke Gori, Chieko Saitō
  • Director: Tatsuyuki Nagai