Kingdom: Return of the Great General

Kingdom: Return of the Great General 2024

Depicts a continuation of the "Battle of Mayang", an all-out war against the neighboring country Zhao that Shin and Wang Ki fought in in the previous work "Flame of Fate".

  • Released: 2024-07-12
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Action, Adventure
  • Stars: Kento Yamazaki, Ryo Yoshizawa, Kanna Hashimoto, Nana Seino, Hiroshi Tamaki, Koichi Sato, Shun Oguri, Koji Kikkawa, Shinnosuke Mitsushima, Amane Okayama, Takahiro Miura, Takayuki Hamatsu, Riku Hagiwara, Masami Nagasawa, Yuki Yamada, Koji Yamamoto, Yuko Araki
  • Director: Shinsuke Sato