Pegasus 2
7.2 18

The former champion driver Zhang Chi became a driving school instructor in troubled times, living a life of relying on his reputation to make ends meet. Unexpectedly, pie in the sky falls, and the director of Laotoule Automobile Factor, who is on the verge of suspending production, offers to sponsor Zhang Chi to form a team to compete in the last Bayinbrook Rally.

  • Released: 2024-02-10
  • Runtime: 121 minutes
  • Genre: Drama, Comedy, Adventure
  • Stars: Hexiang Yan, Shen Teng, Yin Zheng, Johnny Huang, Zhang Benyu, Fan Chengcheng, Sun Yizhou, Jia Bing, Wei Xiang, Ryan Zheng Kai, Zhou Yemang, William Feng, Liu Haoran, Yosh Yu, Hu Xianxu, Zack Gao, Sun Qiang, Fan Gaoxiang, Hao Han
  • Director: Han Han