Seven Killings

In 1940, within the premises of the Nanjing Security Bureau under the puppet government of Wang Jingwei, various conflicting forces converged, and dangers lurked at every corner. Among them, former history professor Jin Shenshui, inspired by the anti-Japa

  • Released:
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama, Mystery, Action
  • Stars: Su Xin, Yang Yi, Sion Nakamaru, Tao Bingbing, Zhang Yi, Huang Zhizhong, Lang Yueting, Cheng Taishen, Sha Yi, Jack Kao, Jin Shijia, Mason Lee, Nie Yuan, Huang Lu, Zeng Mengxue, Si Ligeng, Chen Yusi
  • Director: Gao Qunshu