School Ghost Story: Curse Special

School Ghost Story: Curse Special 2000

Japanese horror film with four segments.

  • Released: 2000-03-28
  • Runtime: 92 minutes
  • Genre: Horror, Fantasy, TV Movie
  • Stars: Naoto Takenaka, Masanobu Ando, Takashi Fujii, Kirina Mano, Daishi Matsunaga
  • Director: Shinobu Yaguchi, Toshikazu Nagae, Toshiyuki Mizutani, Toshio Lee