The White Snake

The White Snake 1980

The thousand-year-old White Snake and Green Snake in Mount Emei, Sichuan, got bored, turned into charming girls, Bai Suzhen (Li Bingshu) and Xiaoqing (Fang Xiaoya), and traveled to Hangzhou's West Lake. Bai Suzhen catches a glimpse of Scholar Xu Xian (Lu Boping), who's suave and good-looking, and falls in love instantly.

  • Released: 1980-06-11
  • Runtime: 136 minutes
  • Genre: Music, Fantasy
  • Stars: Fang Xiaoya, Su Shengyi, Li Bingshu
  • Director: Fu Chaowu