Shin rei bideo I: Shinrei shashin-shuu

Shin rei bideo I: Shinrei shashin-shuu 1996

Documentary directed by Norio Tsuruta.

  • Released: 1996-08-09
  • Runtime: 45 minutes
  • Genre: Horror, Documentary
  • Stars:
  • Director: Norio Tsuruta