Magic Head Princess' Battle with the Flying Dragon

Magic Head Princess' Battle with the Flying Dragon 1960

Hong Kong horror comedy history movie from 1960.

  • Released: 1960-01-24
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Comedy, Horror, Music, Fantasy
  • Stars: Mak Bing-Wing, Yu Lai-Zhen, An Banri, Xiao Quiansui, Lin Jingtang, Fung Wong-Nui, Lam Ka-Sing
  • Director: Zhigang Feng