Ghost Story on Passage

Ghost Story on Passage 1958

A ghost interrupts the journey of two young noblemen who are disguised as merchants.

  • Released: 1958-07-13
  • Runtime: 85 minutes
  • Genre: Adventure, Horror, Comedy
  • Stars: Kinnosuke Nakamura, Katsuo Nakamura, Keaton Masuda, Keiko Okawa, Keiko Yukishiro, Hiroko Sakuramachi, Harumi Urazato, Akiko Santo, Ushio Akashi, Kyoji Sugi, Atsushi Watanabe, Haruo Tanaka, Eitarō Shindō, Kusuo Abe, Kunio Kaga, Sonosuke Sawamura, Juro Hoshi, Harumi Matsukaze, Yoshiko Tsukibue, Kasho Nakamura II  Show all >
    Tokinosuke Nakamura, Fumio Nakano, Hideo Shimada
  • Director: Tadashi Sawashima