Boiling Point

Boiling Point 1990

6.8 162

Masaki, a baseball player and gas-station attendant, gets into trouble with the local Yakuza and goes to Okinawa to get a gun to defend himself. There he meets Uehara, a tough gangster, who is in serious debt to the yakuza and planning revenge.

  • Released: 1990-09-15
  • Runtime: 96 minutes
  • Genre: Crime, Comedy, Drama
  • Stars: Yurei Yanagi, Yuriko Ishida, Takeshi Kitano, Gadarukanaru Taka, Dankan, Makoto Ashikawa, Hisashi Igawa, Johnny Ohkura, Eri Fuse, Katsuo Tokashiki, Hitoshi Ozawa, Rasshâ Itamae, Tsumami Edamame, Bannai Matsuo, Rakkyo Ide, Meijin Serizawa, Kengakusha Akiyama, Naoko Shinohara, Etsushi Toyokawa, Kenji Shiiya  Show all >
    Makoto Tsugawa, Shinobu Tsuruta, Naotaka Hanai, Fumizou Tachibanaya, Jennifer Baer, Ronnie Santana, Bengal, Shû Minagawa, Gregory Marshall Smith
  • Director: Takeshi Kitano